Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja.
Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:
1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju
2. pozivanjem broja: 018/855250.
3. slanjem e-maila: office@lumiline.rs
4. Slanjem putem pošte ili kurirske službe AKS EXPRESS o trošku LUMI LINE

Preuzmite obrazac za reklamaciju ovde.

Obaveza kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Kupac nije u obavezi da čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Pravo na reklamaciju od strane LUMI LINE, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja  i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Prava kupca prilikom kupovine preko interneta ili Call centra (telefonom)

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.lumiline.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu.

Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Tom prilikom kupac šalje robu prodavcu POST express-om, o svom trošku ili o trošku prodavca gde će mu u tom slučaju iznos poštarine biti naplaćen kroz umanjenje sredstava koje prodavac vraća kupcu za proizvod.
U slučaju da se roba ne može vratiti kurirskom službom zbog ograničenja u težini i gabaritu, kupac sam snosi troškove dostave iste do sedišta prodavca.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija  i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje:
– Nemojte potpisati prijem pošiljke
– Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke
– Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod
– Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu, obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena
– Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod i sliku pošaljete na office@lumiline.rs

Quick Navigation
×
×

Cart